TEMPOLINE
Prenájom a outsourcing mobilného oplotenia a zábran

www.tempoline.cz www.tempoline.sk

Montážny postup

Postup pri montáži dočasného viacúčelového oplotenia - tempoline®.

1. Rozmiestnenie nosných pätiek.

Najprv sa rozostavajú nosné pätky v požadovaných vzdialenostiach od seba odpovedajúcich dĺžke plotových dielcov. Pozdĺžna os pätky smeruje kolmo k súvislej osi oplotenia. Pätky je možné umiestniť aj súbežne s osou oplotenia v prípade, že je dostatočne zaistená stabilita systému pomocou prídavných prvkov, alebo iným vhodným spôsobom.

2. Osadenie plotových dielcov.

Potom sa zasunú konce jednotlivých plotových dielcov do otvorov v nosných pätkách a vznikne tak súvislý systém oplotenia prebiehajúci v dvoch osách (konce plotových dielcov sú v zákryte). Vždy sa umiestni jeden plotový dielec do predných otvorov v pätkách a druhý, susedný do zadných otvorov v pätkách. Rozloženie plotových dielcov do dvoch rovnobežných priebežných osí zvyšuje stabilitu celého systému.

3. Zaistenie zaisťovacou sponou.

Nakoniec sa na horné konce susedných plotových dielcov navlečú pevnostné spony a pevne kľúčom dotiahnu matice vratovej skrutky.

4. Inštalácie prídavných zariadení.

Na takto zostavený plotový celok možno umiestňovať prídavné zariadenia podľa potreby užívateľa. Medzi horné konce plotových dielcov možno napnúť ostnatý drôt alebo použiť plastové fólie, či tkaniny pre vytvorenie plného oplotenia apod. Pri inštalácii rôznych prídavných zariadení na mobilné ploty je potrebné konať s ohľadom na zabezpečenie stability celého systému.

Typy a praktické rady pri montáži mobilného plotu tempoline.

Vytvorenie prevádzkovej brány - nielen pri oplotení staveniska.

V miestach, kde je požadovaný prejazd (brána) sa nezaložia nosné pätky a vynechá sa pevnostná spona. Krajné spony sa iba mierne dotiahnu. Vzniká tak prakticky 2,5 alebo 5 m široká brána, ktorej krídla sa otáčajú v otvore nosnej pätky a medzi úchytnými časťami pevnostnej spony ako v pántoch. Takto je možno vytvoriť otočné brány prakticky na akomkoľvek mieste súvislého oplotenia staveniska, podľa potrieb zákazníka.

Prispôsobenie dĺžky oplotenia.

Výhodou nášho systému je kombinácia plotového rámu a zaisťovacej spony, táto kombinácia Vám totiž vo veľkej miere umožňuje prekonávať rôzne terénne nerovnosti a prispôsobovať dĺžku oplotenia na Vami požadovanú vzdialenosť. Spona Vám totiž umožňuje spojiť dva susedné plotové dielce prakticky po celom obvode plotového rámu. Môžete tak napr. presadiť dva plotové dielce cez seba v požadovanej vzdialenosti a pripevniť sponu k horizontálnym profilom susedných rámov. Toto možno využiť napr. tam, kde koniec oplotenia nadväzuje na stenu budovy a posledný plotový dielec je od steny vzdialený menej než dva a pol metra (dĺžka jedného plotového dielca). Podobne môžete riešiť výškové odskoky v prípade terénnych nerovností.

Postup pri demontáži.

Pri demontáži systému sa postupuje v opačnom poradí montáže. Montáž a demontáž olotení sú veľmi jednoduché a rýchle. S výrobkom sa príjemne pracuje a to pri vynakladaní min. fyzickej sily. Výrobok bol vyvíjaný tak, aby v maximálnej miere šetril prevádzkové náklady užívateľa a vynikal dlhou dobou životnosti. Ak využívate prenájom oplotenia od našej firmy, tak montáž, demontáž a doprava oplotenia je našou starosťou.

Vytvorenie a zaistenie prevádzkovej brány v oplotení tempoline. Vytvorenie a zaistenie prevádzkovej brány v oplotení tempoline. Vytvorenie a zaistenie prevádzkovej brány v oplotení tempoline.

Vytvorenie a zaistenie prevádzkovej brány v oplotení tempoline pomocou troch základných komponentov systému. Jednoducho , ľahko a rýchlo bez ďalších zložitých pomocných a prídavných prvkov.

Prispôsobenie dĺžky oplotenia tempoline.

Prispôsobenie dĺžky oplotenia presadením rámov v prípade horizontálnej prekážky. Rámy sú spojené zaisťovacou sponou upnutou na ich horizontálne profily.

Upnutie spony na horizontálne profily rámov plotového dielca.

Upnutie spony na horizontálne profily rámov plotového dielca.


tempoline ® - patentovaný systém dočasného mobilného, viacúčelového oplotenia © TEMPOLINE 2007