TEMPOLINE
Prenájom a outsourcing mobilného oplotenia a zábran

www.tempoline.cz www.tempoline.sk

Použitie mobilného oplotenia tempoline

Hlavné použitie mobilného oplotenia tempoline

Hlavné využitie nachádza tempoline najmä u stavebných firiem, kde slúži ako mobilné oplotenie zariadenia staveniska. Oplotenie staveniska nariaďuje slovenská legislatíva v rámci stavebného zákona a vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce. Bez ohľadu na tieto reštrikcie je v záujme každej miestnej samosprávy maximálne ochrániť verejnosť pred vplyvom stavebných prác. Progresívne stavebné firmy si stále viac uvedomujú ako dôležitý je tiež ich image a vzťah k verejnosti. Byť pozitívne vnímaný verejnosťou a odlišovať sa príjemne ohraničenou stavbou na ktorej je poriadok sú aktíva, ktoré nemožno vyjadriť v účtovej bilancii, avšak výnosy z týchto aktív ďaleko prekračujú vynaložené náklady. Nielen ekonomická výhodnosť používania stavebnicových mobilných systémov oplotenia na stavbách je hlavným dôvodom k ich stále širšiemu uplatneniu.

Možno očakávať, že v legislatívach Slovenskej republiky a EÚ bude postupne dochádzať k výrazným zmenám, a to sprísnením doterajších predpisov, najmä vo vzťahu k vyššej ochrane verejnosti pri uskutočňovaní stavebných prác.

Využívanie takýchto zaridení najmä formou prenájmu oplotení je vo vyspelých krajinách úplnou samozrejmosťou a stávajú sa súčasťou prejavu firemnej kultúry.

Hlavné dôvody oplotenia stavby

 • Ochrana majetku firmy alebo investora a z toho vyplývajúce poistné plnenie.
 • Zamedzenie vstupu neoprávnených osôb.
 • Ochrana verejnosti a zamestnancov pred možnou ujmou na zdraví pri uskutočňovaní stavebných prác a následné predídenie žalobám a trestným oznámeniam poškodených osôb.
 • Zlepšenie image, pretože staveniská na ktorých je poriadok a riadne mobilné oplotenie sú verejnosťou a potencionálnymi zákazníkmi vnímané pozitívne. Zákazník vždy najprv hodnotí kvalitu firmy podľa dojmu, ktorým naň firma pôsobí.

Ostatné použitie

 • Prenájom oplotení (zábran) pri konaní verejných, kultúrnych, športových a spoločenských akcií viď. nižšie.
 • K oddeleniu vybraných plôch v mestách a obciach a k ochrane majetku.
 • Vytváranie dočasných bezpečnostných parkovacích plôch.
 • K rozdeleniu plôch v rámci areálov výrobných závodov.
 • Logistické centrá.
 • Colné sklady.
 • Ohraničenie prenajatých pozemkov.
 • Oddelenie zásob pri hmotnej zainteresovanosti zamestnancov.
 • A ďalšie ...

Prenájom oplotení (zábran) na verejných, kultúrnych, koncertných, športových a spoločenských akciách.

Aby sme dokázali lepšie vyhovieť poriadateľom krátkodobých, verejných, kultúrnych, koncertných a športových akcií, vyčlenili sme pre túto skupinu zákazníkov špeciálny team a zákaznícky servis. Preto ak máte záujem využiť naše zariadenie na Vami poriadané verejné akcie, obráťte sa prosím s dôverou na spoločnost
Tempoline Slovakia s.r.o., ktorá bola práve pre Vás na tieto účely založená. Veríme, že s takýmto individuálnym prístupom budete spokojní.

Použitie tempoline na stavbách.

Hlavné použitie tempoline nachádza najmä na stavbách. Oplotenie slúži k zamedzeniu vstupu neoprávnených osôb do priestoru stavby a k ochrane majetku stavebnej firmy alebo investora.

Použitie tempoline na stavbách.

Ďalším dôležitým dôvodom je tiež zaistenie bezpečnosti verejnosti, ktorá sa v blízkom okolí stavby môže pohybovať.

Použitie tempoline na kultúrnych akciách.

Využitie tempoline pri zaisťovaní technického zázemia kultúrnych akcií, napr.: oplotenie areálu pre návštevníkov hudobných festivalov.


tempoline ® - patentovaný systém dočasného mobilného, viacúčelového oplotenia © TEMPOLINE 2007